Logo

Thông báo

Ngày cập nhật: (22/07/2012, 11:46, am)

 

 

 

 

PHIẾU XIN CẤP HỌC BỔNG

V bản thân

Họ và tên sinh viên yêu cầu cấp học bổng:.....................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh.....................................Nơi sinh..................................................................................

Hiện đang học năm thứ ..................................................Ngành...................................... Lớp.........................

Tên trường............................................................................. Địa chỉ (tên thành  phố)...................................

Điểm trung bình của năm trước.....................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay...........................................................................................................................................

Điện thoại..........................................Email (nếu có)....................................................................................

Gia cảnh

Họ tên cha ..........................................................Năm sinh ........................... Nghề nghiệp.............................

Họ tên mẹ...........................................................Năm sinh............................. Nghề nghiệp............................

Tình trạng sức khỏe của cha.................................................................................. của mẹ.............................

Thu nhập của cha và mẹ ......................................................................................................VND/tháng/mùa/ năm

Địa chỉ của cha mẹ.......................................................................................................................................

Số người (anh chị em, ông bà ...) trong gia đình đang sống phụ thuộc kinh tế vào cha mẹ .....................Người............

 

Tình trạng sinh sống

 

 Người nuôi dạy .....................................................................................  Quan hệ..........................................

 

Thu nhập do sinh viên tự lao động thêm .............................................................................. VND/tháng/mùa/ năm

 

Hiện có học bổng hoặc trợ cấp nào không ?............... Số tiên được trợ câp/học kỳ/năm..................... VND

 

Nếu có, thì cho biết tên người hoặc cơ quan cấp

 

Trình bày sơ qua về hoàn cảnh, lý do xin cấp học bổng (nếu không đủ chỗ có thể viết vào một tờ giấy riêng) 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi sẽ làm công tác bác ái, tông đồ (như thăm người nghèo khó, bệnh tật, giúp trẻ em nghèo, bảo vệ sự sống, sinh hoạt trong các đoàn thể công giáo...) tối thiểu 10 tiếng/một học kỳ trong thời gian nhận học bổng.

                     , Ngày         tháng          năm           

*** Kèm theo:                                                                                                                                                         Người khai  ký tên

- Phiếu điểm năm trước do trường cấp;                                                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

      - Giấy chứng nhận gia cảnh nghèo cần phải được                    

          xác nhận bởi cha xứ, hoặc chính quyền xã, phường

          nơi gia đình các bạn cư trú.   

                          Xác nhận:

 

 

 

 

 


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.